دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی CTO، بر مرجعیت علمی مشهد الرضا(ع) با تکیه بر ظرفیت معنوی بارگاه رضوی تاکید کرد

  • 20web.jpg
  • 21web.jpg
  • 22web.jpg
  • 23web.jpg