دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی CTO، بر مرجعیت علمی مشهد الرضا(ع) با تکیه بر ظرفیت معنوی بارگاه رضوی تاکید کرد